EU Projects

logo FE PR 2018

Completed EU projects:

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie systemu symulacji natężeń pól elektromagnetycznych w zgrzewarkach wysokich częstotliwości
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy poprzez realizację prac badawczo – rozwojowych w ZEMAT TG prowadzących do pozyskania wiedzy technicznej umożliwiającej wykorzystanie istniejącego oprogramowania do nowych zastosowań (modelowania i testowania danej konfiguracji w danej maszynie prototypowej w celu uniknięcia konfliktów / kolizji w maszynie i ryzyka strat).

W wyniku przeprowadzonych prac B+ R w zestawie narzędzi programowych znajdą się odpowiednio opracowane wyniki badań oraz nakładki programowe i/lub samodzielne programy umożliwiające precyzyjną symulację zjawisk elektromagnetycznych w całej maszynie oraz jej najbliższym otoczeniu.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
1 222 045,00 zł
DOFINANSOWANIE:
798 650,00 zł

Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:
Promocja na rynkach zagranicznych
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest promocja na rynku światowym polskich marek produktowych: ZEMAT TG, BOXMAT oraz RANDIX, jak również promocja Marki Polskiej Gospodarki.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
832 610,00 zł
DOFINANSOWANIE:
416 305,00 zł

Dofinansowany z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, oś priorytetowa 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand.

TYTUŁ PROJEKTU:
Innowacje motorem eksportu
CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej firmy w oparciu o wprowadzany do oferty nowy produkt (ploter RANDIX).
W wyniku realizacji projektu firma nawiąże nowe kontakty z potencjalnymi odbiorcami oraz podpisze kontrakty na dostawę maszyn produkowanych przez ZEMAT TG.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
588 000,00 zł
DOFINANSOWANIE:
499 800,00 zł

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:
Infrastruktura B+R dla rozwoju technologii nagrzewnictwa i firmowania polimerów
CEL PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie ZEMAT TG laboratorium badawczego w celu realizacji eksperymentalnych prac badawczo-rozwojowych w zakresie automatyzacji , autonomizacji i kontroli procesów przemysłowych w maszynach do łączenia i kształtowania i przetwarzania tworzyw sztucznych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
1 051 650,00 zł
DOFINANSOWANIE:
384 750,00 zł

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:
Ekspansja na nowe rynki
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest przygotowanie modelu biznesowego w związku z ekspansją firmy Zemat TG na nowe rynki.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
72 000,00 zł
DOFINANSOWANIE:
36 000,00 zł

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie zautomatyzowanego układu dopasowania impedancji obciążenia w przemysłowych zgrzewarkach i nagrzewnicach dielektrycznych
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest realizacja prac badawczo – rozwojowych prowadząca do opracowania znacząco ulepszonej technologii zautomatyzowanego układu dopasowania impedancji obciążenia opartego na bezpośredniej kontroli i optymalizacji współczynnika SWR.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
1 140 210,00 zł
DOFINANSOWANIE:
533 995,00 zł

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:
Opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji
CEL PROJEKTU:

Celem projektu jest opracowanie technologii azotowania części maszyn i narzędzi w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z urządzeniem do jej realizacji.

Efektem końcowym projektu będzie opracowanie typoszeregu urządzeń do azotowania plazmowego w plazmie wzbudzanej indukcyjnie wraz z demonstratorem technologii, służącym do prób i procesów dowodowych w skali przemysłowej oraz zakresów parametrów technologicznych zapewniających wymagane właściwości użytkowe dla wybranych aplikacji przemysłowych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
2 620 791,96 zł
DOFINANSOWANIE:
1 487 903,45 zł

Dofinansowany w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

TYTUŁ PROJEKTU:
BOXMAT INTELIGO
CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu to wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy ZEMAT TG na rynku międzynarodowym poprzez wdrożenie wyników przeprowadzonych prac badawczo – rozwojowych w postaci innowacyjnego produktu, jakim będzie maszyna BOXMAT INTELIGO. Dzięki temu do praktyki gospodarczej firmy zostaną trwale wprowadzone innowacyjne rozwiązania, przyczyniające się do jej dalszego rozwoju i stanowiące potencjał do dalszych prac rozwojowych.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzona 1 nowa innowacja produktowa – maszyna do produkcji opakowań BOXMAT INTELIGO, będąca wynikiem własnych prac B+R firmy.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
1 573 539,00 zł
DOFINANSOWANIE:
562 892,00 zł

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP II.3.1: Innowacje w MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:
Rozwój laboratorium B+R w firmie Zemat
CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest opracowanie, w wyniku przeprowadzenia prac badawczo – rozwojowych, 5 nowych urządzeń.

Projekt jest zgodny z typem projektu określonym w regulaminie konkursu jako „inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo – rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa”. Przedmiotem projektu jest zakup wyposażenia i sprzętu dla istniejącego w firmie ZEMAT TG laboratorium badawczego w celu realizacji działań określonych w Planie prac badawczo – rozwojowych.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
383 760,00 zł
DOFINANSOWANIE:
140 400,00 zł

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw.

TYTUŁ PROJEKTU:
Wdrożenie strategii rozwoju eksportu w ZEMAT TG
CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej wyrobów firmy ZEMAT TG.

W wyniku realizacji projektu firma nawiąże nowe kontakty z potencjalnymi odbiorcami oraz podpisze kontrakty na dostawę maszyn produkowanych przez ZEMAT TG.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
361 743,00 zł
DOFINANSOWANIE:
249 985,00 zł

Dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:
Model biznesowy dla ZEMAT TG
CEL PROJEKTU:

Celem głównym projektu jest intensyfikacja działalności eksportowej oraz zwiększenie poziomu sprzedaży zagranicznej wyrobów firmy.

Projekt polega na opracowaniu modelu biznesowego służącego rozwojowi działalności eksportowej poprzez wejście na nowe rynki zagraniczne. Przedmiotem niniejszego projektu jest opracowanie modelu biznesowego w ramach usługi doradczej.

WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
59 040,00 zł
DOFINANSOWANIE:
24 000,00 zł

Dofinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2: Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1: Modele biznesowe MŚP.

TYTUŁ PROJEKTU:
Laboratorium badawczo-rozwojowe w firmie ZEMAT TG
WARTOŚĆ CAŁKOWITA PROJEKTU:
450 758,22 zł
DOFINANSOWANIE:
178 825,30 zł

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 – 2013. WND-RPLD.03.03.00-00-015/10