Polityka Prywatności i Cookies Zemat Technology Group

§ 1. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej: „Polityka”) zawiera informacje na temat przetwarzania danych osobowych pozyskiwanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej www.zemat.com (zwanej dalej „Stroną Internetową”) oraz opisuje zasady wykorzystania plików cookies.
 2. Administratorem Twoich/Państwa danych osobowych jest Zemat Technology Group Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Brukowej 26, NIP: PL 658 10 40 598
 3. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest pod adresem e-mail:
 4. Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na Stronie Internetowej, takich jak formularz kontaktów.
 5. Do przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem Strony Internetowej przez Zemat Technology Group Sp. z o. o zastosowanie znajduje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
 6. Cel i zakres przetwarzanych danych osobowych określa zakres zgody Użytkownika lub zakres danych przesłanych przez Użytkownika za pomocą odpowiedniego formularza.
 7. Strona internetowa pozyskuje informacje lokalizacyjne, identyfikator reklamowy użytkownika, adres IP oraz dane o aktywności internetowej.
 8. Dane osobowe Użytkownika odwiedzającego Stronę Internetową podlegają profilowaniu, automatycznie zbierane są dane dotyczące wizyty i aktywności na witrynie. Więcej informacji na ten temat znajduje się w dziale „Pliki cookies”.

§ 2. Prawa osób których dane dotyczą

 1. Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu poinformowania o tym fakcie Administratora. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem Strony Internetowej.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”). Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w art 17 ust. 1 RODO.
 1. Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator.
 1. Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do danych. Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo: uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych, uzyskać kopię swoich danych osobowych.
 1. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do przenoszenia danych. Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy jego dane osobowe są przetwarzane w sposób nieprawidłowy z naruszeniem przepisów prawa.

§ 3. Formularze kontaktowe

 1. Na Stronie Internetowej znajdują się następujące formularze umożliwiające Użytkownikowi kontakt elektroniczny z Administratorem: formularz kontaktowy; formularz zapisu na demo online; formularz zgłoszenie serwisowe.
 1. Dane osobowe zebrane za pośrednictwem formularzy kontaktowych są przetwarzane w celu odpowiedzi na przesyłane przez Użytkowników formularze kontaktowe.
 1. Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. kiedy jest to niezbędne do zawarcia umowy, której Użytkownik jest stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań na żądanie Użytkownika, przed zawarciem umowy oraz na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – 6 ust. 1 lit. f RODO. W pozostałym zakresie podstawą przetwarzania danych jest zgoda wyrażona przez Użytkownika podczas przesyłania formularza kontaktowego.
 1. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe z formularzy kontaktowych w następującym zakresie:
 • imię i nazwisko;
 • nazwa i adres firmy;
 • adres poczty elektronicznej (adres e-mail);
 • kraj pochodzenia;
 • numer telefonu;
 • treść wiadomości kontaktowej.
 1. Okres przechowywania danych związany jest z celami i podstawami przetwarzania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, jednak nie zostaną usunięte przed okresem przedawnienia roszczeń z umowy lub końcem realizacji obowiązków podatkowych.
 1. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do dokonania przez Użytkownika zgłoszenia, do którego przeznaczony jest dany formularz.
 1. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych za pośrednictwem formularzy kontaktowych jakimkolwiek stronom trzecim.

§ 4. Newsletter

 1. Dane osobowe przetwarzane są w celu przekazywania informacji handlowej oznaczonemu odbiorcy.
 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 1. Zgoda na wysyłanie Newslettera wyrażona przez użytkownika jest zgodą dla celów marketingu bezpośredniego, w rozumieniu art. 172 Ustawy prawo telekomunikacyjne.
 1. Administrator w związku z obsługą Newslettera przetwarza dane osobowe Użytkownika w następującym zakresie: adres e-mail.
 1. Dane osobowe przekazane w związku z obsługą „Newslettera” podlegają przetwarzaniu do skutecznego wycofania zgody na ich przetwarzanie.
 1. Wycofania zgody na przesyłanie Newslettera można skutecznie dokonać poprzez wysłanie wiadomości na adres: .
 1. Podawanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do możliwości przesyłania wiadomości w formie Newslettera.
 1. Dane mogą być przekazywane podmiotom zewnętrznym, w zakresie niezbędnym do realizacji powyżej wskazanych celów ich przetwarzania. Dane osobowe zebrane do obsługi Newslettera są przekazywane FreshMail Sp. z o. o., Al. 29 Listopada 155c, 31-406 Kraków,

§ 5. Pliki cookies

 1. Pliki cookies (tak zwane „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 1. Administrator korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
 1. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze Strony Internetowej w następujących celach:
 • prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Strony Internetowej;
 • remarketingu, czyli działania reklamowego, w celu powtórzenia przekazu reklamowego użytkownikom, którzy już odwiedzili stronę Administratora.
 • dostosowania oferowanych usług do preferencji Użytkownika (wyłącznie w zakresie określenia języka używanego przez przeglądarkę Użytkownika),
 1. Administrator korzysta z następujących rodzajów plików cookies: własnych pochodzących bezpośrednio z odwiedzonej strony internetowej oraz zewnętrznych pochodzące z witryny zewnętrznej niż strona odwiedzona.
 1. Zgoda na korzystanie z ciasteczek przez Stronę Internetową jest wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookie. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.
 1. Pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w tym celu w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 1. Poniżej zamieszczone zostały przykładowe witryny dla poszczególnych przeglądarek wskazujące sposób wyłączenia obsługi plików cookies:Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectslug=W%C5%82%C4%85czanie+i+wy%C5%82%C4%85czanie+obs%C5%82ugi+ciasteczek&redirectlocale=plGoogle Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=plMicrosoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-i-zarz%C4%85dzanie-nimi-168dab11-0753-043d-7c16-ede5947fc64d Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies Safari: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

§ 6. Postanowienie końcowe

 1. Dane osobowe nie będą przekazywane przez Administratora do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 1. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do dostępu do nich zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 1. Administrator stosuje środki ostrożności, w tym środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.